EN
選堂書目
類別
學術著作:文學
 
刊名
年份
出版社
3
楚辭地理考
1978
上海:商務印書館
8
楚辭書錄 (選堂叢書 )
1956
香港:東南書局
12
楚辭與詞曲音樂 (選堂叢書 五)
1958
香港:新華出版社
19
選堂賦話
1975
香港:萬有圖書公司
30
文轍 ─ 文學史論集 (上、下冊)
1992
臺北:臺灣學生書局